:: Интерсолар Варна АД ::  
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ
 
 

 “Интерсолар Варна” е акционерно дружество, учредено по законите на Република България на 21.01.2010г. и е вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията на 01.02.2010г. с ЕИК 201031659. Мажоритарен акционер в „Интерсолар Варна” АД е „Интерсервиз Узунови” АД, който притежава 26 013 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1,00 лв. всяка една, представляващи 99,77% от капитала на дружеството.

От 18.06.2012 „Интерсолар Варна” АД е публична компания листвана на БФБ – София, с издадени 26 073 000 акции и пазарна капитализация 39,11 млн.лв.

Основната дейност, която „Интерсолар Варна” АД извършва е производство и продажба на енергия от фотоволтаична електрическа централа.

Фотоволтаичната централа е изградена и пусната в експлоатация от „Интерсервиз Узунови” АД на 4 етапа през периода от 08.03. до 11.05.2011г.

Дружеството има сключен договор за изкупуване на произведената от фотоволтаичната електрическа централа енергия с „Е.ОН България Продажби” АД. Договорът е подписан на 23.03.2011г. и е със срок на действие 25 години. Цената, по която се заплаща електрическата енергия е 0.69911лв./кWh и тя е валидна за целия срок на договора.

Цялостното управление и поддръжка на централата се осъществява от „Компания за мениджърски проекти” ООД, с която „Интерсолар Варна” АД има сключен договор за мониторинг, диспечерско управление и поддръжка със срок на действие 5 години.

 

Additional information